o

1(określa przedmiot, treść) à, de

O czym myślisz?
À quoi penses-tu ?
a kwa pɑ̃sty ?
O co chodzi?
Qu'est-ce qui se passe ?
kεs ki sə pɑs ?
O co mu chodzi?
Qu'est-ce qu'il veut ?
kεs kil vø ?
Nie o to chodzi.
Là n'est pas la question.
la nε pɑ la kεstjɔ̃
O co się założysz?
Qu'est-ce que tu paries ?
kεs kə ty paʀi ?
Chodzi o lasce.
Il marche avec une canne.
il maʀʃ avεk yn kan
Jest oskarżony o morderstwo.
Il a été accusé de meurtre.
il a ete akyze də mœʀtʀ
Wniosła pozew o rozwód.
Elle a demandé le divorce., Elle a formé une demande en divorce.
εl a d(ə)mɑ̃de lə divɔʀsˌ εl a fɔʀme yn d(ə)mɑ̃d ɑ̃ divɔʀs
Zapomnij o tym!
Tu peux faire une croix dessus !
ty pø fεʀ yn kʀwa d(ə)sy !
Dba o kondycję.
Il se maintient en forme.
il sə mε̃tjε̃ ɑ̃ fɔʀm
O Boże!
Mon Dieu !, Pour l'amour de Dieu !
mɔ̃ djø !ˌ puʀ lamuʀ də djø !
Poprosiłam go o pieniądze.
Je lui ai demandé de l'argent.
ʒə lɥi ε d(ə)mɑ̃de də laʀʒɑ̃
Chodzi o kulach.
Il marche avec des béquilles.
il maʀʃ avεk de bekij
Proszę o ciszę!
Silence, s'il vous plaît !
silɑ̃sˌ sil vu plε !
O mały włos!
On l'a échappé belle !
ɔ̃ la eʃape bεl !
Nie ma o tym zielonego pojęcia.
Il s'y entend comme à ramer des choux.
il si ɑ̃tɑ̃ kɔm a ʀame de ʃu
Ubiega się o posadę...
Il postule pour un poste...
il pɔstyl puʀ œ̃ pɔst
pręt o długości 3 metrów
une barre de trois mètres
yn baʀ də tʀwɑ mεtʀ

2(określa czas) à

Poszedłem spać o północy.
Je me suis couché à minuit.
ʒə mə sɥi kuʃe a minɥi
Obudził mnie o wpół do trzeciej.
Il m'a réveillé à deux heures et demie.
il ma ʀeveje a døzœʀ e dəmi
Ruszamy o świcie.
On part à l'aube.
ɔ̃ paʀ a lob

3(w porównaniach) de

Jest o głowę wyższy.
Il me/le/la dépasse d'une tête.
il mə/lə/la depɑs dyn tεt
Jestem o dwa lata starszy.
Je suis de deux ans plus âgé.
ʒə sɥi də døzɑ̃ plyzɑʒe
Ceny wzrosły o 5%.
Les prix ont augmenté de cinq pour cent.
le pʀi ɔ̃ ɔgmɑ̃te də sε̃puʀ sɑ̃
o wiele lepszy
bien meilleur
bjε̃ mεjœʀ