na

sur, dans, à

Połóż to na stole/podłodze.
Mets-le sur la table/par terre.
mεlə syʀ la tabl/paʀ tεʀ
Mieszkamy na wsi.
Nous habitons à la campagne.
nuzabitɔ̃ a la kɑ̃paɲ
Studiowałem na uniwersytecie.
J'ai fait les études universitaires.
ʒe fε lezetyd ynivεʀsitεʀ
Omówimy to na zebraniu.
On en discutera lors de la réunion., On va en discuter à la réunion.
ɔ̃nɑ̃ diskyt(ə)ʀa lɔʀ də la ʀeynjɔ̃ˌ ɔ̃ va ɑ̃ diskyte a la ʀeynjɔ̃
Skończył na ulicy.
Il a fini sur le trottoir.
il a fini syʀ lə tʀɔtwaʀ
Grasz na gitarze?
Tu joues de la guitare ?
ty ʒu də la gitaʀ ?
Lubię jeździć na rowerze.
J'aime faire du vélo.
ʒεm fεʀ dy velo
Co zjesz na obiad?
Qu'est-ce que tu prends pour déjeuner ?
kεs kə ty pʀɑ̃ puʀ deʒœne ?
Poszła na zakupy.
Elle est partie faire les courses.
εl ε paʀti fεʀ le kuʀs
Chodźmy na piwo.
Allons prendre une bière., Et si on allait boire une bière ?
alɔ̃ pʀɑ̃dʀ yn bjεʀˌ e si ɔ̃nalε bwaʀ yn bjεʀ ?
Chyba pójdziemy na plażę.
On va probablement aller à la plage.
ɔ̃ va pʀɔbabləmɑ̃ ale a la plaʒ
To jest na północy/południu USA.
C'est au nord/sud des États-Unis.
seto nɔʀ/syd dezetazyni
Byliśmy na wycieczce.
On a fait une promenade., Nous avons fait une excursion.
ɔ̃na fε yn pʀɔm(ə)nadˌ nuzavɔ̃ fε yn εkskyʀsjɔ̃
Wrócimy na wiosnę.
Nous serons de retour au printemps.
nu sεʀɔ̃ də ʀ(ə)tuʀ o pʀε̃tɑ̃
Zmarł na zawał.
Il est mort d'une crise cardiaque.
il ε mɔʀ dyn kʀiz kaʀdjak
To jest dostępne na życzenie.
C'est disponible sur demande.
se dispɔnibl syʀ d(ə)mɑ̃d
Widziałem to na własne oczy.
Je l'ai vu de mes propres yeux.
ʒə le vy də me pʀɔpʀzjø
Byliśmy na wystawie.
On a visité une exposition.
ɔ̃na vizite yn εkspozisjɔ̃
Przełożymy to na piątek.
On va le remettre à vendredi.
ɔ̃ va lə ʀ(ə)mεtʀ a vɑ̃dʀədi
Przejechałem na czerwonym.
J'ai grillé/brûlé un feu rouge.
ʒe gʀije/bʀyle œ̃ fø ʀuʒ
Zostaniesz na noc?
Tu passes la nuit ici ?
ty pɑs la nɥi isi ?
Co ty na to?
Qu'est-ce que tu en dis ?, Ça te dit ?
kεs kə ty ɑ̃ di ?ˌ sa tə di ?
Pofarbowała włosy na czarno.
Elle a teint les cheveux en noir.
εl a tε̃ le ʃ(ə)vø ɑ̃ nwaʀ
Pracowałem na czarno w USA.
J'ai travaillé au noir/clandestinement aux États-Unis.
ʒe tʀavaje o nwaʀ/klɑ̃dεstinmɑ̃ ozetazyni
Bądź tam na czas.
Sois là à l'heure.
swa la a lœʀ
Kupiłem to na raty.
Je l'ai acheté à crédit.
ʒə le aʃ(ə)te a kʀedi
Poczekam na dole.
Je vais attendre en bas.
ʒə vε atɑ̃dʀ ɑ̃ bɑ
Zaraz będę na dole.
Je serai en bas tout de suite.
ʒə s(ə)ʀe ɑ̃ bɑ tu də sɥit
Na dworze pada.
Il pleut dehors.
il plø dəɔʀ
Prawda wyjdzie na jaw!
La vérité se fera jour !
la veʀite sə f(ə)ʀa ʒuʀ !
Potrzebuję tego na gwałt.
J'en ai un besoin urgent.
ʒɑ̃nε œ̃ bəzwε̃ yʀʒɑ̃
Nie wchodź na to drzewo.
Ne grimpe pas sur cet arbre.
nə gʀε̃p pɑ syʀ sεt aʀbʀ
Położę się na chwilkę.
Je vais m'allonger un peu.
ʒə vε malɔ̃ʒe œ̃ pø
Utyka na lewą nogę.
Elle cloche du pied gauche.
εl klɔʃ dy pje goʃ
Poślizgnęła się (na lodzie).
Elle a glissé (sur la glace).
εl a glise (syʀ la glas)
Zebranie zostało przełożone na poniedziałek.
La réunion est renvoyée à lundi.
la ʀeynjɔ̃ ε ʀɑ̃vwaje a lœ̃di
Zachorował na grypę.
Il a contracté/attrapé la grippe.
il a kɔ̃tʀakte/atʀape la gʀip
Na pomoc!
Au secours !
o s(ə)kuʀ !
Mieszkam na ulicy Długiej 5.
J'habite cinq, rue Długa.
ʒabit sε̃kˌ ʀy dluga
Miał na sobie garnitur.
Il était en costume.
il etεtɑ̃ kɔstym
Raz na wozie, raz pod wozem.
On a tous des hauts et des bas.
ɔ̃na tus de ˈo e de bɑ
Listy proszę wysyłać na adres...
Adressez votre courrier à...
adʀεse vɔtʀ kuʀje a
Na jak długo...?
Pour combien de temps... ?
puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃... ?
Na twoim miejscu...
Moi, à ta place, je...
mwaˌ a ta plasˌ ʒə
na stronie 8 na dole
en/au bas de la page 8
ɑ̃/o bɑ də la paʒ ɥit
tam/tu na dole
en bas/ici en bas
ɑ̃ bɑ/isi ɑ̃ bɑ
przepisać coś na czysto
copier qqch au propre
kɔpje o pʀɔpʀ
wodzić kogoś na pokuszenie
induire qqn en tentation
ε̃dɥiʀ ɑ̃ tɑ̃tasjɔ̃
na początku/końcu
au début/à la fin
o deby/a la fε̃
urządzenie na baterie
dispositif à piles
dispozitif a pil
kosz na śmieci
poubelle f
pubεl
50 kilometrów na godzinę
cinquante kilomètres à l'heure
sε̃kɑ̃t kilɔmεtʀ a lœʀ
na przykład
par exemple
paʀ εgzɑ̃pl
na zawsze
pour toujours
puʀ tuʒuʀ
jajko na twardo
œuf dur
œf dyʀ
syrop na kaszel
sirop contre la toux
siʀo kɔ̃tʀ la tu
na sprzedaż
à vendre
a vɑ̃dʀ
wyjść na jaw
se faire jour
sə fεʀ ʒuʀ
tylko na jakiś czas
pour un temps limité
puʀ œ̃ tɑ̃ limite
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C
besoin journalier en vitamine C
bəzwε̃ ʒuʀnalje ɑ̃ vitamin se