sam

1(bez pomocy) tout seul/toute seule

Nie możesz iść tam sam.
Tu ne peux pas y aller tout seul.
ty nə pø pɑ i ale tu sœl
Mieszka sama.
Elle vit toute seule.
εl vi tut sœl
Chcę być sam.
Je veux être seul.
ʒə vø εtʀ sœl
Byliśmy sami.
Nous étions seuls.
nuzetjɔ̃ sœl
Przygotowała to sama.
Elle l'a préparé elle-même.
εl la pʀepaʀe εlmεm
To się samo rozwiąże.
Cela se résoudra tout seul., Ça va s'arranger tout seul.
s(ə)la sə ʀezudʀa tu sœlˌ sa va saʀɑ̃ʒe tu sœl
Samo przejdzie.
Ça passera tout seul.
sa pas(ə)ʀa tu sœl
Są zdani sami na siebie.
Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
il nə pœv kɔ̃te kə syʀ ømεm
zrób to sam
fais-le toi-même
fεlə twamεm

2(dla podkreślenia) (soi-)même

Sam budynek jest stary.
L'immeuble, en lui-même, est vieux.
limœblˌ ɑ̃ lɥimεmˌ ε vjø
Sam byłem zaskoczony.
J'étais moi-même surpris.
ʒetε mwamεm syʀpʀi
To się rozumie samo przez się.
Ça va de soi.
sa va də swa
To nie jest to samo.
Ce n'est pas la même chose.
sə nε pɑ la mεm ʃoz
Jest ciągle taki sam.
Il est toujours le même.
il ε tuʒuʀ lə mεm
Są w tym samym wieku.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
...aż do samej krawędzi.
...jusqu'au bord.
...ʒysko bɔʀ
od samego początku
dès le début
dε lə deby
dokładnie taki sam
exactement le même
εgzaktəmɑ̃ lə mεm
w samo południe
en plein midi
ɑ̃ plε̃ midi
w sam raz
juste bien/correct
ʒyst bjε̃/kɔʀεkt