trzeba

il faut, (jest konieczne) il est nécessaire

Trzeba, żeby...
Il faut que..., Il est nécessaire que...
il fo kəˌ il ε nesesεʀ kə
Ilu ludzi trzeba, żeby...?
Combien de personnes faut-il pour... ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn fotil puʀ... ?
Nie trzeba było!
Ce n'était pas nécessaire !
sə netε pɑ nesesεʀ !
Nie trzeba mu mówić dwa razy.
Tu n'es pas obligé de le lui dire deux fois.
ty nε pɑ ɔbliʒe də lə lɥi diʀ dø fwa
Trzeba posprzątać. (mieszkanie itp.)
Il faut faire le ménage.
il fo fεʀ lə menaʒ
Rezerwację trzeba robić z wyprzedzeniem.
Vous devez le réserver en avance/d'avance.
vu d(ə)ve lə ʀezεʀve ɑ̃navɑ̃s/davɑ̃s
Mam wszystko, czego mi trzeba.
J'ai tout ce dont j'ai besoin.
ʒe tu sə dɔ̃ ʒe bəzwε̃
jeśli będzie trzeba
si nécessaire
si nesesεʀ