artykuł

Artikel m

Na podstawie artykułu dowiedziałem się, że...
Wie ich aus dem Artikel erfahren habe...
viː ɪç aus deːm arˈtiːkl εɐˈfaːrən ˈhaːbə
Czytałem ostatnio ciekawy artykuł.
Ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen.
ɪç ˈhaːbə foːɐ ˈkʊrtsəm ˈainən ɪntərεˈsantn arˈtiːkl gəˈleːzn
Artykuł nie obejmuje całości zagadnienia.
Der Artikel erfasst nicht das ganze Thema.
deːɐ arˈtiːkl εɐˈfast nɪçt das ˈgantsə ˈteːma
Został skazany z artykułu 24 kodeksu karnego.
Er wurde gemäß Paragraph 24 des Strafgesetzbuchs verurteilt.
eːɐ ˈvʊrdə gəˈmεːs paraˈgraːf fiːɐ|ʊntˈtsvantsɪç dεs ˈʃtraːfgəzεtsbuːxs fεɐˈ|uːɐtailt
artykuły biurowe
Bürobedarf m, Büromaterial n, Büroartikel m pl
byˈroːbədarfˌ byˈroːmateriaːlˌ byˈroː|artɪkl