przyjść

(an)kommen, eintreffen

Już przyszli?
Sind sie schon gekommen?
zɪnt ziː ʃoːn gəˈkɔmən?
Przyjdź tam na czas.
Sei rechtzeitig da.
zai ˈrεçttsaitɪç daː
Proszę przyjść do nas w odwiedziny.
Kommen Sie uns besuchen.
ˈkɔmən ziː ʊns bəˈzuːxn
Przyszła do ciebie paczka.
Ein Paket für dich ist angekommen.
ain paˈkeːt fyːɐ dɪç ɪst ˈangəkɔmən
Przyszedł do mnie list.
Ich habe einen Brief bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən briːf bəˈkɔmən
Przyjdźcie kiedy indziej.
Kommt ein andermal.
kɔmt ain ˈandɐmaːl
Przyszło mi na myśl, że...
Mir ist eingefallen, dass...
miːɐ ɪst ˈaingəfalənˌ das
Co ci przyszło do głowy?
Was fällt dir denn ein?
vas fεlt diːɐ dεn ain?
Kiedykolwiek bym tam przyszedł...
Sooft ich dorthin komme...
zoˈ|ɔft ɪç ˈdɔrthɪn ˈkɔmə
Zanim przyjdzie...
Bevor er kommt...
bəˈfoːɐ eːɐ kɔmt