poświęcić

widmen, schenken

Powinieneś poświęcać jej więcej czasu.
Du solltest ihr mehr Aufmerksamkeit schenken.
duː ˈzɔltəst iːɐ meːɐ ˈaufmεrkzaːmkait ˈʃεŋkn
Swój wolny czas poświęca na...
Seine Freizeit widmet er...
ˈzainə ˈfraitsait ˈvɪdmət eːɐ
Artykuł poświęcony problemom...
Der Artikel, der sich mit den Problemen... befasst.
deːɐ arˈtiːklˌ deːɐ zɪç mɪt deːn proˈbleːmən... bəˈfast
pomnik poświęcony pamięci...
Denkmal gewidmet...
ˈdεŋkmaːl gəˈvɪdmεt
poświęcić kaplicę
eine Kapelle weihen
ˈainə kaˈpεlə ˈvaiən