droga

Weg m, (podróż) Reise f, (trasa) Strecke f

Z drogi!
Aus dem Weg!
ˈaus deːm veːk!
Zejdź mi z drogi!
Geh mir aus dem Weg!
geː miːɐ aus deːm veːk!
Musimy zapytać o drogę.
Wir müssen nach dem Weg fragen.
viːɐ ˈmʏsn naːx deːm veːk ˈfraːgn
Jestem już w drodze.
Ich bin schon unterwegs.
ɪç bɪn ʃoːn ʊntɐˈveːks
Tutaj droga się rozwidla.
Der Weg teilt sich hier.
deːɐ veːk tailt zɪç hiːɐ
Ta droga was tam zaprowadzi.
Dieser Weg führt euch dahin.
ˈdiːzɐ veːk fyːɐt ɔyç daˈhɪn
Nasze drugie dziecko jest już w drodze.
Unser zweites Kind ist schon unterwegs.
ˈʊnzɐ ˈtsvaitəs kɪnt ɪst ʃoːn ʊntɐˈveːks
Nasze drogi się rozeszły.
Unsere Wege haben sich getrennt.
ˈʊnzərə ˈveːgə ˈhaːbn zɪç gəˈtrεnt
Swoją drogą, to niezły film.
Im Grunde ist es kein schlechter Film.
ɪm ˈgrʊndə ɪst εs kain ˈʃlεçtɐ fɪlm
Koledzy sprowadzili go na złą drogę.
Seine Freunde haben ihn auf Abwege geführt.
ˈzainə ˈfrɔyndə ˈhaːbn iːn auf ˈapveːgə gəˈfyːɐt
To jest droga donikąd.
Das bringt uns nicht weiter.
das brɪŋt ʊns nɪçt ˈvaitɐ
Szerokiej drogi!
Gute Reise/Fahrt!
ˈguːtə ˈraizə/faːɐt!
Nie tędy droga!
Das ist der falsche Weg!
das ɪst deːɐ ˈfalʃə veːk!
Komu w drogę, temu czas!
Es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen!
εs ɪst tsaitˌ zɪç auf deːn veːk tsuː ˈmaxn!
droga podporządkowana
Nebenstraße f, Seitenstraße f
ˈneːbnʃtraːsəˌ ˈzaitnʃtraːsə