prawy

rechts

Siedziała po mojej prawej stronie.
Sie saß auf meiner rechten Seite.
ziː zaːs auf ˈmainɐ ˈrεçtn ˈzaitə
Po prawej stronie widzą państwo kościół.
Rechts sehen Sie eine Kirche.
rεçts ˈzeːən ziː ˈainə ˈkɪrçə
Na skrzyżowaniu skręć w prawo.
Biege an der Kreuzung nach rechts ab.
ˈbiːgə an deːɐ ˈkrɔytsʊŋ naːx rεçts ap
Kierowca zjechał na prawy pas.
Der Fahrer wechselte auf die rechte Spur.
deːɐ ˈfaːrɐ ˈvεksltə auf diː ˈrεçtə ʃpuːɐ
W prawo zwrot!
Rechts um!
rεçts ʊm!
Zacząć prawą nogą.
Habt einen guten Start.
hapt ˈainən ˈguːtn ʃtart
na prawym brzegu rzeki
auf dem rechten Flussufer
auf deːm ˈrεçtn ˈflʊs|uːfɐ
być czyjąś prawą ręką
j-s rechte Hand sein
ˈrεçtə hant zain