żyć

leben

Żyje swoją pracą.
Arbeit ist sein ganzes Leben.
ˈarbait ɪst zain ˈgantsəs ˈleːbn
Nauczyłem się z tym żyć.
Ich habe gelernt damit zu leben.
ɪç ˈhaːbə gəˈlεrnt daˈmɪt tsuː ˈleːbn
Niech żyją!
Hoch sollen sie leben!
hoːx ˈzɔlən ziː ˈleːbn!
Żyjemy na kredyt.
Wir leben auf Pump.
viːɐ ˈleːbn auf pʊmp
Żyje?
Ist er am Leben?
ɪst eːɐ am ˈleːbn?
Póki będę żył.
Solange ich lebe.
zoˈlaŋə ɪç ˈleːbə
Żyją ponad stan.
Sie leben über ihre Verhältnisse.
ziː ˈleːbn ˈyːbɐ ˈiːrə fεɐˈhεltnɪsə
Żyją na koszt innych.
Sie leben auf Kosten anderer.
ziː ˈleːbn auf ˈkɔstn ˈandərɐ
Na jakim świecie ty żyjesz?
Wo lebst du denn?
voː leːpst duː dεn?
Żyją na wysokiej stopie.
Sie leben auf großem Fuß.
ziː ˈleːbn auf ˈgroːsm fuːs
Już nie żyjesz!
Du bist ein Kind des Todes!
duː bɪst ain kɪnt dεs ˈtoːdəs!
I żyli długo i szczęśliwie.
Und sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage.
ʊnt ziː ˈleːptn ˈglʏklɪç mɪt|aiˈnandɐ bɪs ans ˈεndə ˈiːrɐ ˈtaːgə
Dopóki żyję...
Solange ich lebe...
zoˈlaŋə ɪç ˈleːbə
Gdybym mógł żyć jeszcze raz...
Wenn ich nochmals leben könnte...
vεn ɪç ˈnɔxmaːls ˈleːbn ˈkœntə
Żyłem w przekonaniu, że...
Ich lebte in der Überzeugung, dass...
ɪç ˈleːptə ɪn deːɐ yːbɐˈtsɔygʊŋˌ das