w, we

in, (wskazuje na czas) an, in

Wyjechał w środę/piątek.
Er ist am Mittwoch/Freitag abgefahren.
eːɐ ɪst am ˈmɪtvɔx/ˈfraitaːk ˈapgəfaːrən
Stało się to późno w nocy.
Es war spät in der Nacht.
εs vaːɐ ʃpεːt ɪn deːɐ naxt
We właściwym miejscu i czasie.
Zur rechten Zeit am rechten Ort.
tsuːɐ ˈrεçtn tsait am ˈrεçtn ɔrt
To leciało w telewizji.
Das war/lief im Fernsehen.
das vaːɐ/liːf ɪm ˈfεrnzeːən
Jestem w szkole/pracy.
Ich bin in der Schule/Arbeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈʃuːlə/ˈarbait
Spotkałem go w autobusie/samolocie/pociągu.
Ich habe ihn im Bus/Flugzeug/Zug getroffen.
ɪç ˈhaːbə iːn ɪm bʊs/ˈfluːktsɔyk/tsuːk gəˈtrɔfn
Wierzysz w Boga?
Glaubst du an Gott?
glaupst duː an gɔt?
Wszystko w porządku?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Chodzi w krótkich spodenkach.
Er trägt Shorts.
eːɐ trεːkt ʃoːɐts
Kręci mi się w głowie.
Mir schwindelt.
miːɐ ˈʃvɪndlt
Dobrze w tym wyglądam?
Sehe ich gut aus?
ˈzeːə ɪç guːt aus?
Jesteśmy w komplecie.
Wir sind vollzählig.
viːɐ zɪnt ˈfɔltsεːlɪç
Mnie w to nie mieszaj.
Lass mich dabei aus dem Spiel.
las mɪç ˈdabai aus deːm ʃpiːl
Był pogrążony w myślach.
Er war in seine Überlegungen versunken.
eːɐ vaːɐ ɪn ˈzainə yːbɐˈleːgʊŋən fεɐˈzʊŋkn
To jest w jego stylu.
Das sieht ihm ähnlich.
das ziːt iːm ˈεːnlɪç
Jest wiecznie w rozjazdach.
Er ist immer unterwegs.
eːɐ ɪst ˈɪmɐ ʊntɐˈveːks
Rozciął to w poprzek.
Er hat das der Breite nach durchgeschnitten.
eːɐ hat das deːɐ ˈbraitə naːx ˈdʊrçgəʃnɪtn
Są w centrum zainteresowania.
Sie stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
ziː ˈʃteːən ɪm ˈmɪtlpʊŋkt deːɐ ˈaufmεrkzaːmkait
Proszę trzymać się/zostać w pobliżu.
Bleiben Sie in der Nähe.
ˈblaibn ziː ɪn deːɐ ˈnεːə
Jest w ciąży.
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ
W skrócie...
Nur kurz...
nuːɐ kʊrts
w dzień i w nocy
bei Tag und Nacht
bai taːk ʊnt naxt
w następującej kolejności
in der folgenden Reihenfolge
ɪn deːɐ ˈfɔlgndən ˈraiənfɔlgə
w Wigilię
am Heiligen Abend
am ˈhailɪgn ˈaːbnt
wliczając w to coś
einschließlich etw., inklusive etw.
ˈainʃliːslɪçˌ ɪnkluˈziːvə
w dół rzeki
flussab, flussabwärts
flʊsˈ|apˌ ˈflʊsabvεrts
w czasie (trwania) czegoś
während etw. Gen
ˈvεːrənt
mistrzostwa świata w hokeju
Eishockey-Weltmeisterschaft f
ˈaishɔkevεltmaistɐʃaft
wpędzić kogoś w biedę
j-n auf den Hund bringen
auf deːn hʊnt ˈbrɪŋən
w kolejności alfabetycznej
nach dem Alphabet, alphabetisch
naːx deːm ˈalfaˈbeːtˌ alfaˈbeːtɪʃ
w młodości
in der Jugend
ɪn deːɐ ˈjuːgnt
straty w ludziach
die Verluste an Menschenleben
diː fεɐˈlʊstə an ˈmεnʃnleːbn
w całości
ununterbrochen
ˈʊn|ʊntɐbrɔxn
iść w dół (o cenie itp.)
nach unten gehen
naːx ˈʊntn ˈgeːən