wykonać

ausführen, erfüllen

Zadanie jest wykonane.
Die Aufgabe ist erfüllt.
diː ˈaufgaːbə ɪst εɐˈfʏlt
Wykonuje wolny zawód.
Er ist freiberuflich tätig.
eːɐ ɪst ˈfraibəruːflɪç ˈtεːtɪç
Wykonałem kilka telefonów.
Ich habe einige Telefongespräche erledigt.
ɪç ˈhaːbə ˈainɪgə teleˈfoːngəʃprεːçə εɐˈleːdɪçt