środek

Mitte f, (metoda) Mittel n, (w środku) mitten

Nie pozwólcie mu wejść do środka!
Lasst ihn nicht rein!
last iːn nɪçt rain!
Byłeś (kiedyś) w środku?
Warst du (schon mal) drinnen?
vaːɐst duː (ʃoːn maːl) ˈdrɪnən?
Czeka w środku.
Er wartet drinnen.
eːɐ ˈvartət ˈdrɪnən
Wpuść mnie do środka!
Lass mich rein!
las mɪç rain!
Wtargnął do środka.
Er stürmte hinein.
eːɐ ˈʃtʏrmtə hɪˈnain
Podejmiemy wszelkie środki.
Wir ergreifen alle möglichen Maßnahmen.
viːɐ εɐˈgraifn ˈalə ˈmøːklɪçn ˈmaːsnaːmən
Trafił w sam środek.
Er hat genau in die Mitte getroffen.
eːɐ hat gəˈnau ɪn diː ˈmɪtə gəˈtrɔfn
Zaostrzono środki bezpieczeństwa.
Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft.
diː ˈzɪçɐhaitsmaːsnaːmən ˈvʊrdn fεɐˈʃεrft
Nie przebierał w środkach, aby zdobyć tę pracę.
Er machte vor nichts Halt, um den Job zu bekommen.
eːɐ ˈmaxtə foːɐ nɪçts haltˌ ʊm deːn dʒɔp tsuː bəˈkɔmən
Jest uzależniony od środków przeciwbólowych.
Er ist von Schmerzmitteln abhängig.
eːɐ ɪst fɔn ˈʃmεrtsmɪtln ˈaphεŋɪç
w środku tygodnia
in der Mitte der Woche
ɪn deːɐ ˈmɪtə deːɐ ˈvɔxə
stosując środki przymusu
mit Zwangsmitteln
mɪt ˈtsvaŋsmɪtln
środki transportu
Verkehrsmittel n pl
fεɐˈkeːɐsmɪtl
środki masowego przekazu
Massenmedien n pl
ˈmasnmeːdiən
w samym środku
direkt in der Mitte
diˈrεkt ɪn deːɐ ˈmɪtə