wysoki

hoch, (o człowieku) groß

Jaka jest najwyższa góra na świecie?
Was ist der höchste Berg der Welt?
vas ɪst deːɐ ˈhøːçstə bεrk deːɐ vεlt?
Chodzi na wysokich obcasach.
Sie trägt hohe Absätze.
ziː trεːkt ˈhoːə ˈapzεtsə
Temperatury są rekordowo wysokie.
Die Temperaturen brechen alle Rekorde.
diː tεmpəraˈtuːrən ˈbrεçn ˈalə reˈkɔrdə
Pochodził z wyższych sfer.
Er kam aus einer höheren Gesellschaftsschicht.
eːɐ kaːm aus ˈainɐ ˈhøːɐn gəˈzεlʃaftsʃɪçt
Mam wysokie ciśnienie.
Ich leide an Bluthochdruck.
ɪç ˈlaidə an ˈbluːthoːxdrʊk
Jest o głowę wyższy od...
Er ist einen Kopf größer als...
eːɐ ɪst ˈainən kɔpf ˈgrøːsɐ als
Stawiają wysokie wymagania odnośnie...
Sie stellen hohe Ansprüche an...
ziː ˈʃtεlən ˈhoːə ˈanʃprʏçə an
Wysokie bezrobocie jest spowodowane...
Die hohe Arbeitslosigkeit wird durch... verursacht.
diː ˈhoːə ˈarbaitsloːzɪçkait vɪrt dʊrç... fεɐˈ|uːɐzaxt
Już najwyższy czas zabrać się za...
Es ist höchste Zeit mit... anzufangen.
εs ɪst ˈhøːçstə tsait mɪt... ˈantsufaŋən
wyższe/najwyższe piętro
das höhere/höchste Stockwerk
das ˈhøːərə/ˈhøːçstə ˈʃtɔkvεrk
najwyżsi działacze (organizacji)
Spitzenfunktionäre f pl, die obersten Vertreter
ˈʃpɪtsnfʊŋktsionεːrəˌ diː ˈoːbɐstn fεɐˈtreːtɐ
najwyższa dozwolona prędkość
die zulässige Höchstgeschwindigkeit
diː ˈtsuːlεsɪgə ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait
wysokie temperatury
hohe Temperaturen
ˈhoːə tεmpəraˈtuːrən
wysoka śmiertelność
hohe Sterberate
ˈhoːə ˈʃtεrbəraːtə