poznać

1(zapoznać się) kennenlernen

Chciałbym cię bliżej poznać.
Ich möchte dich näher kennenlernen.
ɪç ˈmœçtə dɪç ˈnεːɐ ˈkεnənlεrnən
Chciałbym lepiej poznać miasto.
Ich möchte die Stadt besser kennenlernen.
ɪç ˈmœçtə diː ʃtat ˈbεsɐ ˈkεnənlεrnən
Nie dał po sobie poznać, że się boi.
Er hat überhaupt keine Angst gezeigt.
eːɐ hat yːbɐˈhaupt ˈkainə aŋst gəˈtsaikt
Nigdy nie pozna prawdy.
Sie wird die Wahrheit nie erfahren.
ziː vɪrt diː ˈvaːɐhait niː εɐˈfaːrən
Poznał biedę.
Er weiß, was Armut ist.
eːɐ vaisˌ vas ˈarmuːt ɪst
Chcę poznać trochę świata. (podróżować itp.)
Ich will die Welt kennenlernen/sehen.
ɪç vɪl diː vεlt ˈkεnənlεrnən/ˈzeːən
Na własnej skórze poznali, jak...
Sie haben am eigenen Leib erlebt, wie...
ziː ˈhaːbn am ˈaigənən laip εɐˈleːptˌ viː

2(zawrzeć znajomość) kennenlernen

Poznasz nowych ludzi.
Du lernst neue Menschen kennen.
duː lεrnst ˈnɔyə ˈmεnʃn ˈkεnən
Poznaliśmy się na studiach.
Wir haben uns im Studium kennengelernt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈʃtuːdiʊm ˈkεnəngəlεrnt
Nie może się doczekać, kiedy cię pozna.
Er kann es kaum erwarten dich kennen zu lernen.
eːɐ kan εs kaum εɐˈvartn dɪç ˈkεnən tsuː ˈlεrnən
Gdzie się poznaliście?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
voː haːpt iːɐ ɔyç ˈkεnəngəlεrnt?
Najpierw muszą się poznać.
Sie müssen sich zuerst gegenseitig kennenlernen.
ziː ˈmʏsn zɪç tsuˈ|eːɐst ˈgeːgnzaitɪç ˈkεnənlεrnən
Proszę poznać...
Lernen Sie... kennen.
ˈlεrnən ziː... ˈkεnən

3(rozpoznać) erkennen

Od razu to poznałem.
Ich habe es sofort erkannt.
ɪç ˈhaːbə εs zoˈfɔrt εɐˈkant
Nie poznałem pana.
Ich habe Sie nicht erkannt.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt εɐˈkant
Poznasz go?
Erkennst du ihn?
εɐˈkεnst duː iːn?
Poznaje mnie pan(i)?
Erkennen Sie mich?
εɐˈkεnən ziː mɪç?
Poznałem cię po głosie.
Ich habe dich an der Stimme erkannt.
ɪç ˈhaːbə dɪç an deːɐ ˈʃtɪmə εɐˈkant
Można to było poznać.
Es war zu erkennen.
εs vaːɐ tsuː εɐˈkεnən
Nie dała tego po sobie poznać.
Sie ließ es nicht erkennen.
ziː liːs εs nɪçt εɐˈkεnən
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.
ˈfrɔyndə ɪn deːɐ noːt ˈgeːən ˈtauznt auf ain loːt