świat

Welt f

Zwiedził kawał świata.
Er hat die Welt gesehen.
eːɐ hat diː vεlt gəˈzeːən
Do odważnych świat należy.
Frisch gewagt ist halb gewonnen!, Wer wagt, gewinnt!
frɪʃ gəˈvaːkt ɪst halp gəˈvɔnən!ˌ veːɐ vaːktˌ gəˈvɪnt!
Pieniądze rządzą światem.
Geld regiert die Welt.
gεlt reˈgiːɐt diː vεlt
Za nic w świecie!
Nicht um alles/Um nichts in der Welt!
nɪçt ʊm ˈaləs/ʊm nɪçts ɪn deːɐ vεlt!
Świat jest mały.
Die Welt ist klein/doch ein Dorf.
diː vεlt ɪst klain/dɔx ain dɔrf
Tego jeszcze świat nie widział!
Das hat die Welt noch nicht gesehen!
das hat diː vεlt nɔx nɪçt gəˈzeːən!
Przyszedł na świat... (urodził się)
Er kam zur Welt...
eːɐ kaːm tsuːɐ vεlt
iść aż na koniec świata
bis ans Ende der Welt gehen
bɪs ans ˈεndə deːɐ vεlt ˈgeːən
jak świat światem
seit die Welt besteht
zait diː vεlt bəˈʃteːt
koniec świata
das Ende der Welt, Weltende n
das ˈεndə deːɐ vεltˌ ˈvεltεndə