prawo

Recht n, (uprawnienie) Berechtigung f

Nie miał prawa tego zrobić.
Er hatte kein Recht es zu tun.
eːɐ ˈhatə kain rεçt εs tsuː tuːn
Studiuje prawo.
Er studiert Jura.
eːɐ ʃtuˈdiːɐt ˈjuːra
Wszystkie/Wszelkie prawa zastrzeżone.
Alle Rechte vorbehalten.
ˈalə ˈrεçtə ˈfoːɐbəhaltn
Jakim prawem?
Mit welchem Recht?
mɪt ˈvεlçəm rεçt?
Miał pełne prawo się poskarżyć.
Er hat sich zu Recht beschwert.
eːɐ hat zɪç tsuː rεçt bəˈʃveːɐt
Kto ci dał prawo jazdy?
Wer hat dir das Autofahren beigebracht?
veːɐ hat diːɐ das ˈautofaːrən ˈbaigəbraxt?
Domagają się swych praw.
Sie fordern ihre Rechte.
ziː ˈfɔrdɐn ˈiːrə ˈrεçtə
Wszedł w konflikt z prawem.
Er geriet in Konflikt mit dem Gesetz.
eːɐ gəˈriːt ɪn kɔnˈflɪkt mɪt deːm gəˈzεts
Mam prawo powiedzieć...
Ich habe das Recht zu sagen...
ɪç ˈhaːbə das rεçt tsuː ˈzaːgn