zły

schlecht, schlimm, (błędny) falsch

Jest w złym humorze.
Er ist schlecht gelaunt.
eːɐ ɪst ʃlεçt gəˈlaʊnt
Osiągnęli zły wynik.
Sie haben eine schlechte Leistung gebracht.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈʃlεçtə ˈlaistʊŋ gəˈbraxt
To nie jest złe.
Nicht schlecht.
nɪçt ʃlεçt
Co w tym złego?
Was ist schlecht daran?
vas ɪst ʃlεçt daˈran?
Mam dziś zły dzień.
Heute habe ich einen schlechten Tag.
ˈhɔytə ˈhaːbə ɪç ˈainən ˈʃlεçtn taːk
Przynoszę złe wiadomości.
Ich bringe schlechte Nachrichten.
ɪç ˈbrɪŋə ˈʃlεçtə ˈnaːxrɪçtn
Nie odróżnią dobrego od złego.
Sie unterscheiden das Richtige vom Falschen nicht.
ziː ʊntɐˈʃaidn das ˈrɪçtɪgə fɔm ˈfalʃn nɪçt
Nie było to takie złe!
Es war nicht so schlecht!
εs vaːɐ nɪçt zoː ʃlεçt!
Rzuciła mi złe spojrzenie.
Sie warf mir einen bösen Blick zu.
ziː varf miːɐ ˈainən ˈbøːzn blɪk tsuː
To jest zły pomysł.
Das ist eine schlechte Idee.
das ɪst ˈainə ˈʃlεçtə iˈdeː
Wpadł w złe towarzystwo.
Er geriet in schlechte Gesellschaft.
eːɐ gəˈriːt ɪn ˈʃlεçtə gəˈzεlʃaft
Jestem na ciebie zły.
Ich bin böse mit dir.
ɪç bɪn ˈbøːzə mɪt diːɐ
Uwaga, zły pies!
Vorsicht, bissiger Hund!
ˈfoːɐzɪçtˌ ˈbɪsɪgɐ hʊnt!
Miałem zły sen.
Ich hatte einen Alptraum.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈalptraum
Dali mu niezły wycisk.
Sie haben ihn windelweich geprügelt.
ziː ˈhaːbn iːn ˈvɪndlˈvaiç gəˈpryːglt
W najgorszym wypadku...
Wenn es hart auf hart kommt...
vεn εs hart auf hart kɔmt
w złą pogodę
bei schlechtem Wetter
bai ˈʃlεçtəm ˈvεtɐ