wynik

Ergebnis n

Jaki jest wynik? (meczu)
Wie ist der Stand (des Spiels)?, Wie steht es?
viː ɪst deːɐ ʃtant (dεs ʃpiːls)paradɔnˈtoːzəˌ viː ʃteːt εs?
W wyniku tego straciliśmy wszystko.
Infolgedessen haben wir alles verloren.
ɪnˈfɔlgədεsn ˈhaːbn viːɐ ˈaləs fεɐˈloːrən
Czy ta metoda daje dobre wyniki?
Bringt die Methode gute Ergebnisse?
brɪŋt diː meˈtoːdə ˈguːtə εɐˈgeːpnɪsə?
Wyniki badania opinii publicznej pokazują...
Die Meinungsumfragen zeigen...
diː ˈmainʊŋs|ʊmfraːgn ˈtsaign
osoby z gorszymi wynikami (w szkole itp.)
Leistungsschwächeren m pl
ˈlaistʊŋsʃvεçərən
nagroda za dobre wyniki w szkole
eine Belohnung für gute Schulnoten
ˈainə bəˈloːnʊŋ fyːɐ ˈguːtə ˈʃʊlnoːtn