ciężko

schwer, hart

Ciężko mi się wstaje.
Ich kann nur schwer aufstehen.
ɪç kan nuːɐ ʃveːɐ ˈaufʃteːən
Został ciężko ranny w czasie wojny.
Er wurde im Krieg schwer verletzt.
eːɐ ˈvʊrdə ɪm kriːk ʃveːɐ fεɐˈlεtst
Oddychał ciężko.
Er hat schwer geatmet.
eːɐ hat ʃveːɐ gəˈ|aːtmət
Ciężko pracowała, żeby...
Sie hat schwer gearbeitet, um... zu....
ziː hat ʃveːɐ gəˈ|arbaitətˌ ʊm... tsuː...
ciężko zarobiony
schwer verdient/erkämpft
ʃveːɐ fεɐˈdiːnt/εɐˈkεmpft