podać

komuś coś reichen, geben j-m etw. Akk

Podałby mi pan sól?
Können Sie mir das Salz reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ das zalts ˈraiçn?
Podaj dalej.
Reich es herum.
raiç εs hεˈrʊm
Podaliśmy sobie ręce.
Wir reichten uns die Hand.
viːɐ ˈraiçtn ʊns diː hant
Podaję liczby dotyczące...
Ich nenne die... betreffenden Zahlen.
ɪç ˈnεnə diː... bəˈtrεfndən ˈtsaːlən
Proszę podać liczbę przejechanych kilometrów.
Geben Sie die Zahl der Fahrkilometer an.
ˈgeːbn ziː diː tsaːl deːɐ ˈfaːɐkilomeːtɐ an
Podaj dwa przykłady gatunków zagrożonych.
Nenne zwei Beispiele für bedrohte Tierarten.
ˈnεnə tsvai ˈbaiʃpiːlə fyːɐ bəˈdroːtə ˈtiːrartn
Proszę podać swoją datę urodzenia.
Geben Sie Ihr Geburtsdatum an.
ˈgeːbn ziː iːɐ gəˈbuːɐtsdaːtʊm an
Premier podał się do dymisji.
Der Ministerpräsident reichte seinen Rücktritt ein.
deːɐ miˈnɪstɐprεzidεnt ˈraiçtə ˈzainən ˈrʏktrɪt ain
Śniadanie podają od 7.
Das Frühstück wird ab 7 Uhr serviert.
das ˈfryːʃtʏk vɪrt ap ziːbn uːɐ zεrˈviːɐt
podać ramię komuś
j-m den Arm bieten
deːn arm ˈbiːtn