pracować

arbeiten

Gdzie pan(i) pracuje?
Wo arbeiten Sie?
voː ˈarbaitn ziː?
Pracowała jako nauczycielka.
Sie hat als Lehrerin gearbeitet.
ziː hat als ˈleːrərɪn gəˈ|arbaitət
Chwilowo nie pracuje.
Zurzeit ist er arbeitslos.
tsʊrˈtsait ɪst eːɐ ˈarbaitsloːs
Pracują na zmiany.
Sie arbeiten in Schichten.
ziː ˈarbaitn ɪn ˈʃɪçtn
Pracuję na część etatu.
Ich arbeite in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait
Silnik pracuje na luzie.
Der Motor läuft im Leerlauf.
deːɐ ˈmoːtoːɐ lɔyft ɪm ˈleːɐlauf
Pracuje za granicą.
Er arbeitet im Ausland.
eːɐ ˈarbaitət ɪm ˈauslant
Pracuję w sklepie.
Ich arbeite in einem Geschäft.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈainəm gəˈʃεft