wpływ

Einfluss m

On ma na nią dobry/zły wpływ.
Er hat einen guten/schlechten Einfluss auf sie.
eːɐ hat ˈainən ˈguːtn/ˈʃlεçtn ˈainflʊs auf ziː
To nie ma na to żadnego wpływu.
Das hat keinen Einfluss darauf.
das hat ˈkainən ˈainflʊs daˈrauf
Miało to negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Es hatte einen negativen Einfluss auf die Umwelt.
εs ˈhatə ˈainən ˈneːgatiːvn ˈainflʊs auf diː ˈʊmvεlt
To wywarło na mnie ogromny wpływ.
Das hat mich stark beeinflusst.
das hat mɪç ʃtark bəˈ|ainflʊst
Łatwo ulega wpływom.
Er lässt sich leicht beeinflussen.
eːɐ lεst zɪç laiçt bəˈ|ainflʊsn
Pod wpływem tych zmian...
Durch den Einfluss dieser Änderungen...
dʊrç deːn ˈainflʊs ˈdiːzɐ ˈεndərʊŋən
wywierać wpływ
seinen Einfluss geltend machen
ˈzainən ˈainflʊs ˈgεltnt ˈmaxn
jazda pod wpływem alkoholu
Alkohol/Trunkenheit am Steuer
ˈalkohoːl/ˈtrʊŋknhait am ˈʃtɔyɐ