zastanawiać się

nad czymś überlegen, erwägen etw. Akk, nachdenken über etw. Akk

Warto się nad tym zastanowić.
Es ist erwägenswert.
εs ɪst εɐˈvεːgnsveːɐt
Długo się nie zastanawiał.
Er hat nicht lange überlegt.
eːɐ hat nɪçt ˈlaŋə yːbɐˈleːkt
Zastanów się nad tym.
Denk darüber nach.
dεŋk daˈryːbɐ naːx
Zastanawiam się, czy to wyśle.
Ich bin gespannt, ob sie es schickt.
ɪç bɪn gəˈʃpantˌ ɔp ziː εs ʃɪkt
Jeszcze się zastanowię.
Ich werde es mir noch einmal überlegen.
ɪç ˈveːɐdə εs miːɐ nɔx ˈainmaːl yːbɐˈleːgn
Zastanawiam się nad zmianą pracy.
Ich überlege, ob ich die Arbeit wechseln soll.
ɪç yːbɐˈleːgəˌ ɔp ɪç diː ˈarbait ˈvεksln zɔl
Zastanawia mnie, jak...
Es geht mir im Kopf herum, wie...
εs geːt miːɐ ɪm kɔpf hεˈrʊmˌ viː