pech

Pech n

A to pech!
Pech gehabt!
pεç gəˈhaːpt!
To przynosi pecha.
Das bringt Pech.
das brɪŋt pεç
Ma pecha do facetów.
Sie hat Pech bei den Männern.
ziː hat pεç bai deːn ˈmεnɐn
Pech go prześladuje.
Er ist vom Pech verfolgt.
eːɐ ɪst fɔm pεç fεɐˈfɔlkt