umieć

können

Umiesz to zrobić?
Kannst du das?
kanst duː das?
Umie czytać?
Kann er lesen?
kan eːɐ ˈleːzn?
Czy umie pan(i) mówić po angielsku?
Sprechen Sie Englisch?
ˈʃprεçn ziː ˈεŋlɪʃ?
Umiesz dochować tajemnicy?
Kannst du schweigen?
kanst duː ˈʃvaign?
Umiesz to uruchomić?
Kannst du das in Betrieb setzen?
kanst duː das ɪn bəˈtriːp ˈzεtsn?
Trzeba umieć przegrywać.
Man muss verlieren können.
man mʊs fεɐˈliːrən ˈkœnən
Umiem to na pamięć. (znam to dobrze)
Ich kann es in- und auswendig/wie am Schnürchen hersagen.
ɪç kan εs ˈɪn ʊnt ˈausvεndɪç/viː am ˈʃnyːɐçən ˈhɐzaːgn