dla

für

Dla kogo pracujesz?
Für wen arbeitest du?
fyːɐ veːn ˈarbaitəst duː?
To jest dla mnie nowość.
Das ist für mich eine Neuigkeit.
das ɪst fyːɐ mɪç ˈainə ˈnɔyɪçkait
Zachowaj to dla siebie.
Behalte das für dich.
bəˈhaltə das fyːɐ dɪç
Są dla siebie stworzeni.
Sie gehören zusammen.
ziː gəˈhøːrən tsuˈzamən
To nie dla mnie.
Das ist nichts für mich.
das ɪst nɪçts fyːɐ mɪç
To jest przedział dla niepalących.
Das ist ein Nichtraucherabteil.
das ɪst ain ˈnɪçtrauxɐaptail
Zrób to dla własnego dobra.
Tue es um deiner selbst willen.
tuːə εs ʊm ˈdainɐ zεlpst ˈvɪlən
Zupełnie stracił dla niej głowę.
Er ist ganz verrückt nach ihr.
eːɐ ɪst gants fεɐˈrʏkt naːx iːɐ
Dla chcącego nic trudnego.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
voː ain ˈvɪlə ɪstˌ ɪst aux ain veːk
To dla mnie bułka z masłem.
Das kann ich im Schlaf.
das kan ɪç ɪm ʃlaːf
To jest dla dobra...
Es ist zum Nutzen...
εs ɪst tsʊm ˈnʊtsn
dla podtrzymania rozmowy
um das Gespräch in Fluss zu halten
ʊm das gəˈʃprεːç ɪn flʊs tsuː ˈhaltn