co

was

Co mówiłeś?
Was hast du gesagt?
vas hast duː gəˈzaːkt?
Czego pan(i) potrzebuje?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Czego się boisz?
Wovor hast du Angst?
voˈfoːɐ hast duː aŋst?
Nie ma się czego bać.
Es besteht kein Grund, Angst zu haben.
εs bəˈʃteːt kain grʊntˌ aŋst tsuː ˈhaːbn
Z czego się śmiejesz?
Was lachst du?
vas laxst duː?
No i co (z tego)?
Na und?
na ʊnt?
Co to za pytanie?
Was für eine Frage ist das?, (pot.) Was soll diese Frage?
vas fyːɐ ˈainə ˈfraːgə ɪst das?ˌ vas zɔl ˈdiːzə ˈfraːgə?
Przeskakiwał co drugi schodek.
Er hat zwei Stufen auf einmal genommen.
eːɐ hat tsvai ˈʃtuːfn auf ˈainmaːl gəˈnɔmən
Co piąty Europejczyk...
Jeder fünfte Europäer...
ˈjeːdɐ ˈfʏnftə ɔyroˈpεːɐ
Z tego, co pamiętam...
Soweit ich mich erinnere...
zoˈvait ɪç mɪç εɐ|ɪnərə
co chwila
jede Minute, immer wieder
ˈjeːdə miˈnuːtəˌ ˈɪmɐ ˈviːdɐ