myśleć

denken, meinen, glauben

Chyba tak nie myślisz?
Ist das dein Ernst?, Das meinst du doch nicht wirklich!
ɪst das dain εrnst?ˌ das mainst duː dɔx nɪçt ˈvɪrklɪç!
Myślę, że nie.
Ich glaube/denke nicht.
ɪç ˈglaubə/ˈdεŋkə nɪçt
Pomyśl (trochę)!
Denk doch mal nach!
dεŋk dɔx maːl naːx!
Pomyśl o tym!
Denk daran!
dεŋk daˈran!
O czym myślisz?
Woran denkst du?
voˈran dεŋkst duː?
Myśli o nim. (tęskni za nim)
Sie macht sich Hoffnungen auf ihn.
ziː maxt zɪç ˈhɔfnʊŋən auf iːn
Myślałem, że będziesz zmęczony.
Ich dachte, dass du müde sein wirst.
ɪç ˈdaxtəˌ das duː ˈmyːdə zain vɪrst
Zawsze mówi to, co myśli.
Er sagt immer, was er denkt.
eːɐ ˈzaːkt ˈɪmɐˌ vas eːɐ dεŋkt
Tak tylko głośno myślę.
Ich denke nur laut.
ɪç ˈdεŋkə nuːɐ laut
Myśli tylko o sobie.
Sie denkt nur an sich selbst.
ziː dεŋkt nuːɐ an zɪç zεlpst
Nawet o tym nie myśl!
Lass dir das nicht einfallen!
las diːɐ das nɪçt ˈainfalən!