rozmawiać

z kimś o czymś sich unterhalten, sprechen mit j-m über etw. Akk

O czym rozmawialiście?
Worüber habt ihr geredet?
voˈryːbɐ haːpt iːɐ gəˈreːdət?
Miło nam się rozmawiało.
Wir haben uns nett unterhalten.
viːɐ ˈhaːbn ʊns nεt ʊntɐˈhaltn
Nie mam ochoty rozmawiać.
Ich habe keine Lust, mich zu unterhalten.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ mɪç tsuː ʊntɐˈhaltn
Nie da się z nim normalnie porozmawiać.
Mit ihm kann man kaum sprechen.
mɪt iːm kan man kaum ˈʃprεçn
Mogę z panem/panią porozmawiać?
Kann ich Sie sprechen?
kan ɪç ziː ˈʃprεçn?
Z kim rozmawiam? (przez telefon)
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
Nie rozmawiajmy o pracy!
Reden wir nicht über die Arbeit!
ˈreːdn viːɐ nɪçt ˈyːbɐ diː ˈarbait!
Rozmawialiście już o tym?
Habt ihr darüber schon gesprochen?
hapt iːɐ daˈryːbɐ ʃoːn gəˈʃprɔxn?
Chciałbym rozmawiać z...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Rozmawiają po rosyjsku.
Sie verständigen sich auf Russisch.
ziː fεɐˈʃtεndɪgn zɪç auf ˈrʊsɪʃ