kłamać

lügen

Nie kłam!
Lüge mich nicht an!
ˈlyːgə mɪç nɪçt an!
Dlaczego on nas okłamuje?
Warum lügt er uns an?
vaˈrʊm lyːkt eːɐ ʊns an?
Nie znoszę kłamstwa.
Ich hasse Lügen.
ɪç ˈhasə ˈlyːgn
Liczby nie kłamią.
Die Zahlen lügen nicht.
diː ˈtsaːlən ˈlyːgn nɪçt
Czy ja cię kiedykolwiek okłamałem?
Habe ich dich jemals belogen?
ˈhaːbə ɪç dɪç ˈjeːmaːls bəˈloːgn?
Kłamie jak z nut.
Er lügt wie gedruckt.
eːɐ lyːkt viː gəˈdrʊkt