sprawdzić

nachprüfen, kontrollieren

Już to sprawdziłem.
Ich habe es schon nachgeprüft.
ɪç ˈhaːbə εs ʃoːn ˈnaːxgəpryːft
Sprawdziłeś wszystko?
Hast du alles überprüft?
hast duː ˈaləs yːbɐˈpryːft?
Proszę sprawdzić, czy...
Prüfen Sie nach, ob/dass...
ˈpryːfn ziː naːxˌ ɔp/das
Sprawdziła, czy pokój jest posprzątany.
Sie hat nachgesehen, ob das Zimmer aufgeräumt ist.
ziː hat ˈnaːxgəzeːənˌ ɔp das ˈtsɪmɐ ˈaufgərɔymt ɪst
Sprawdź, czy działa.
Schau mal, ob es funktioniert.
ʃau maːlˌ ɔp εs fʊŋktsioˈniːɐt