dotyczyć

betreffen, angehen

To cię nie dotyczy.
Das geht dich nichts an.
das geːt dɪç nɪçts an
To dotyczy nas wszystkich.
Das betrifft uns alle.
das bəˈtrɪft ʊns ˈalə
Ciebie to również dotyczy.
Das gilt auch für dich.
das gɪlt aux fyːɐ dɪç
Wszyscy, których to dotyczy...
Alle, die es betrifft...
ˈaləˌ diː εs bəˈtrɪft