uważać

aufpassen, Acht geben, kogoś/coś za kogoś/coś halten j-n/etw. für j-n/etw.

Uważam, że...
Ich bin der Meinung, dass...
ɪç bɪn deːɐ ˈmainʊŋˌ das
Naprawdę uważasz, że...?
Denkst du wirklich, dass...?
dεŋkst duː ˈvɪrklɪçˌ das?
Wielu ludzi uważa, że...
Eine Reihe von Menschen/Leuten denkt, dass...
ˈainə ˈraiə fɔn ˈmεnʃn/ˈlɔytn dεŋktˌ das
Uważa pan(i), że to konieczne?
Halten Sie es für nötig?
ˈhaltn ziː εs fyːɐ ˈnøːtɪç?
Uważaj na...
Hüte dich vor...
ˈhyːtə dɪç foːɐ
Uważaj!
Sei vorsichtig!
zai ˈfoːɐzɪçtɪç!
Nie uważam tego za istotne.
Ich finde es nicht wichtig.
ɪç ˈfɪndə εs nɪçt ˈvɪçtɪç
Uważam sprawę za zamkniętą.
Ich halte die Sache für erledigt.
ɪç ˈhaltə diː ˈzaxə fyːɐ εɐˈleːdɪçt
Uważałem go za uczciwego człowieka.
Ich habe ihn für einen ehrlichen Menschen gehalten.
ɪç ˈhaːbə iːn fyːɐ ˈainən ˈeːɐlɪçn ˈmεnʃn gəˈhaltn
Uważamy to za poważny problem.
Wir betrachten es als ein ernstes Problem.
viːɐ bəˈtraxtn εs als ain ˈεrnstəs proˈbleːm
Uważam ich za swoich przyjaciół.
Ich zähle sie zu meinen Freunden.
ɪç ˈtsεːlə ziː tsuː ˈmainən ˈfrɔyndn
Rób, jak uważasz.
Mach, wie du willst.
maxˌ viː duː vɪlst
Za kogo ty się uważasz!
Was denkst du wer du bist!
vas dεŋkst duː veːɐ duː bɪst!
Uważaj na siebie.
Pass auf dich auf.
pas auf dɪç auf
Uważaj na nią.
Pass gut auf sie auf.
pas guːt auf ziː auf
Nie uważam tego za konieczne.
Ich halte es nicht für nötig.
ɪç ˈhaltə εs nɪçt fyːɐ ˈnøːtɪç