miejsce

Platz m, Ort m, Stelle f

Zajął pan moje miejsce.
Sie sitzen auf meinem Platz.
ziː ˈzɪtsn auf ˈmainəm plats
Jesteśmy na miejscu.
Wir sind an Ort und Stelle.
viːɐ zɪnt an ɔrt ʊnt ˈʃtεlə
Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Sicherheit (steht) an erster Stelle.
ˈzɪçɐhait (ʃteːt) an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə
Tu jest za mało miejsca.
Hier ist nicht genug Platz.
hiːɐ ɪst nɪçt gəˈnuːk plats
W hotelach nie ma wolnych miejsc.
Die Hotels sind voll/besetzt/belegt.
diː hoˈtεls zɪnt fɔl/bəˈzεtst/bəˈleːkt
Na miejsca, gotowi, start!
Auf die Plätze, fertig, los!
auf diː ˈplεtsəˌ ˈfεrtɪçˌ loːs!
Koncert miał miejsce w zeszłym tygodniu.
Das Konzert fand letzte Woche statt.
das kɔnˈtsεrt fant ˈlεtstə ˈvɔxə ʃtat
Odłóż to na miejsce.
Leg das an seinen Ort zurück., Räum das auf.
leːk das an ˈzainən ɔrt tsuˈrʏkˌ rɔym das auf
W niektórych pociągach obowiązuje rezerwacja miejsc.
In manchen Zügen ist eine Platzreservierung erforderlich.
ɪn ˈmançn ˈtsyːgn ɪst ˈainə ˈplatsrezεrviːrʊŋ εɐˈfɔrdɐlɪç
Wrócił na miejsce zbrodni.
Er ist an den Tatort zurückgekehrt.
eːɐ ɪst an deːn ˈtaːt|ɔrt tsuˈrʏkgəkeːɐt
Pańskie obawy są nie na miejscu.
Ihre Sorgen sind unbegründet.
ˈiːrə ˈzɔrgn zɪnt ˈʊnbəgrʏndət