wyrok

Urteil n

Dostał wyrok w zawieszeniu.
Er ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.
eːɐ ɪst mɪt ˈainɐ bəˈvεːrʊŋsʃtraːfə daˈfɔngəkɔmən
Wyrok nie jest prawomocny.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
das ˈuːɐtail ɪst nɪçt ˈrεçtskrεftɪç
Wyrok został odroczony.
Das Urteil wurde vertagt.
das ˈuːɐtail ˈvʊrdə fεɐˈtaːkt
Oskarżony odwołał się od wyroku.
Der Beklagte legte gegen das Urteil Berufung ein.
deːɐ bəˈklaːktə ˈleːktə ˈgeːgn das ˈuːɐtail bəˈruːfʊŋ ain
Sąd wydał wyrok uniewinniający.
Das Gericht hat auf Freispruch erkannt.
das gəˈrɪçt hat auf ˈfraiʃprʊx εɐˈkant