zatrzymać

anhalten, stoppen

Masz się gdzie zatrzymać?
Hast du einen Ort zum Bleiben?
hast duː ˈainən ɔrt tsʊm ˈblaibn?
Czasu nie można zatrzymać.
Die Zeit lässt sich nicht anhalten.
diː tsait lεst zɪç nɪçt ˈanhaltn
Winda się zatrzymała.
Der Aufzug ist stehen geblieben.
deːɐ ˈauftsuːk ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Pociąg zatrzymał się na stacji.
Der Zug hielt auf dem Bahnhof an.
deːɐ tsuːk hiːlt auf deːm ˈbaːnhoːf an
Nie będę państwa dłużej zatrzymywać.
Ich werde Sie nicht länger aufhalten.
ɪç ˈveːɐdə ziː nɪçt ˈlεŋɐ ˈaufhaltn
Zatrzymałem się tam na trzy dni.
Ich bin dort drei Tage geblieben.
ɪç bɪn dɔrt drai ˈtaːgə gəˈbliːbn
Policja zatrzymała podejrzanego.
Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.
diː poliˈtsai naːm deːn fεɐˈdεçtɪgn fεst
Zatrzymałem się u przyjaciół.
Ich habe mich bei Freunden aufgehalten.
ɪç ˈhaːbə mɪç bai ˈfrɔyndn ˈaufgəhaltn