musieć

müssen

Muszę już iść.
Ich muss schon los.
ɪç mʊs ʃoːn loːs
Muszę iść do toalety.
Ich muss auf die/zur Toilette.
ɪç mʊs auf diː/tsuːɐ toaˈlεtə
Czy naprawdę muszę przyjść?
Muss ich wirklich kommen?
mʊs ɪç ˈvɪrklɪç ˈkɔmən?
Nie musi pan(i) nic mówić.
Sie brauchen nichts zu sagen.
ziː ˈbrauxn nɪçts tsuː ˈzaːgn
To nie musi być zaraz.
Es muss nicht sofort sein.
εs mʊs nɪçt zoˈfɔrt zain
Coś mu się musiało stać.
Es muss ihm etwas zugestoßen sein.
εs mʊs iːm ˈεtvas ˈtsuːgəʃtoːsn zain
To dopiero musiało być coś!
Das musste was Besonderes sein!
das ˈmʊstə vas bəˈzɔndərəs zain!
Muszę lecieć.
Ich muss schon gehen.
ɪç mʊs ʃoːn ˈgeːən
Musisz podejść do tego z rezerwą.
Du musst es mit Reserve nehmen.
duː mʊst εs mɪt reˈzεrvə ˈneːmən
Naprawdę musimy przyspieszyć.
Wir müssen wirklich schneller machen.
viːɐ ˈmʏsn ˈvɪrklɪç ˈʃnεlɐ ˈmaxn
Musimy się stąd wydostać.
Wir müssen weg von hier.
viːɐ ˈmʏsn vεk fɔn hiːɐ
Musiałem odstawić szopkę.
Ich musste Theater spielen.
ɪç ˈmʊstə teˈaːtɐ ˈʃpiːlən
Musimy zawrócić.
Wir müssen zurückkehren.
viːɐ ˈmʏsn tsuˈrʏkkeːrən
Musi gdzieś tu mieszkać.
Er muss irgendwo hier wohnen.
eːɐ mʊs ˈɪrgntvoː hiːɐ ˈvoːnən
Muszę przyznać, że...
Ich muss zugeben, dass...
ɪç mʊs ˈtsuːgeːbnˌ das
Musieliśmy zadowolić się...
Wir mussten uns mit... zufriedengeben.
viːɐ ˈmʊstn ʊns mɪt... tsuˈfriːdngeːbn