zgłosić

coś komuś melden j-m etw. Akk, (kandydaturę) anmelden, (sprzeciw) erheben

Takie przypadki należy zgłaszać na policję.
Solche Vorfälle melden Sie bei der Polizei.
ˈzɔlçə ˈfoːɐfεlə ˈmεldn ziː bai deːɐ poliˈtsai
Proszę się jutro do mnie zgłosić.
Melden Sie sich morgen bei mir.
ˈmεldn ziː zɪç ˈmɔrgn bai miːɐ
Kto się zgłasza? (w szkole)
Wer meldet sich?
veːɐ ˈmεldət zɪç?
Czy ktoś zgłasza się na ochotnika?
Meldet sich jemand freiwillig?
ˈmεldət zɪç ˈjeːmant ˈfraivɪlɪç?
Nikt nie zgłosił się po znalezione rzeczy.
Zu den gefundenen Sachen hat sich niemand gemeldet.
tsuː deːn gəˈfʊndənən ˈzaxn hat zɪç ˈniːmant gəˈmεldət
Zgłosiłem się na ochotnika do...
Ich habe mich als Freiwillige zu... angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç als ˈfraivɪlɪgə tsuː... ˈangəmεldət