patrzeć

sehen, schauen

Nie patrz tak na mnie.
Sieh mich nicht so an.
ziː mɪç nɪçt zoː an
Patrzyła w lustro.
Sie schaute in den Spiegel.
ziː ˈʃautə ɪn deːn ˈʃpiːgl
Muszę często patrzeć do słownika.
Ich muss oft im Wörterbuch nachschauen.
ɪç mʊs ɔft ɪm ˈvœrtɐbuːx ˈnaːxʃauən
Na co patrzysz?
Was guckst du?
vas gʊkst duː?
Patrzył przez okno.
Er hat aus dem Fenster geguckt.
eːɐ hat aus deːm ˈfεnstɐ gəˈgʊkt
Patrzcie państwo!
Stell (es) dir vor!
ʃtεl (εs) diːɐ foːɐ!
Nie patrz w dół.
Schau nicht nach unten.
ʃau nɪçt naːx ˈʊntn
Już nie mogę na to patrzeć.
Ich habe es satt.
ɪç ˈhaːbə εs zat
Patrz przed siebie!
Schau nach vorne!
ʃau naːx ˈfɔrnə!
Patrzył na nas wilkiem.
Er hat uns finster angeschaut.
eːɐ hat ʊns ˈfɪnstɐ ˈangəʃaut
Patrz, co narobiłeś!
Guck mal, was du angerichtet hast!
gʊk maːlˌ vas duː ˈangərɪçtət hast!
Z optymizmem patrzy w przyszłość.
Er blickt optimistisch in die Zukunft.
eːɐ blɪkt ɔptiˈmɪstɪʃ ɪn diː ˈtsuːkʊnft
patrzeć na kogoś z góry
j-n von oben herab ansehen
fɔn ˈoːbn hεˈrap ˈanzeːən