początek

Anfang m, Beginn m

Na początek wystarczy.
Für den Anfang reicht es.
fyːɐ deːn ˈanfaŋ ˈraiçt εs
Na początku bali się mnie...
Anfangs hatten sie Angst vor mir...
ˈanfaŋs ˈhatn ziː aŋst foːɐ miːɐ
Od samego początku to przeczuwałem.
Ich habe es von Anfang an geahnt.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈ|aːnt
na (samym) początku
(ganz) am Anfang, (ganz) zu Beginn
(gants) am ˈanfaŋˌ (gants) tsuː bəˈgɪn
od samego początku
gleich von Anfang an
glaiç fɔn ˈanfaŋ an
od początku do końca
vom Anfang bis (zum) Ende
fɔm ˈanfaŋ bɪs (tsʊm) ˈεndə
na początku lat 90.
am Anfang der 90er Jahre
am ˈanfaŋ deːɐ ˈnɔyntsɪgɐ ˈjaːrə
na początku przyszłego miesiąca
Anfang nächsten Monats
ˈanfaŋ ˈnεːçstn ˈmoːnats