zajmować się

czymś sich befassen, sich beschäftigen mit etw.

Czym się pan(i) zajmuje?
Was machen Sie beruflich?
vas ˈmaxn ziː bəˈruːflɪç?
Zajmę się wszystkim.
Ich werde mich um alles kümmern.
ɪç ˈveːɐdə mɪç ʊm ˈaləs ˈkʏmɐn
Zajmij się tym.
Kümmere dich darum.
ˈkʏmərə dɪç daˈrʊm
Autor zajmuje się kwestią...
Der Autor beschäftigt sich mit der Frage...
deːɐ ˈautoːɐ bəˈʃεftɪçt zɪç mɪt deːɐ ˈfraːgə
Dlaczego miałbym zajmować się...?
Warum sollte ich mich mit... befassen?
vaˈrʊm ˈzɔltə ɪç mɪç mɪt... bəˈfasn?