rozstać się

z kimś sich trennen von etw.

Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną.
Er hat grade mit seiner Freundin Schluss gemacht.
eːɐ hat ˈgraːdə mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn ʃlʊs gəˈmaxt
Rozstaliśmy się w przyjaźni.
Wir haben uns freundschaftlich/im Guten getrennt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈfrɔyntʃaftlɪç/ɪm ˈguːtn gəˈtrεnt
Jej rodzice się rozstali.
Ihre Eltern haben sich getrennt.
ˈiːrə ˈεltɐn ˈhaːbn zɪç gəˈtrεnt