niski

niedrig, (o człowieku) klein (gewachsen)

Mam niskie ciśnienie.
Ich habe einen niedrigen Blutdruck.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈniːdrɪgn ˈbluːtdrʊk
Możemy spodziewać się jeszcze niższych temperatur.
Es sind noch tiefere Temperaturen zu erwarten.
εs zɪnt nɔx ˈtiːfərə tεmpəraˈtuːrən tsuː εɐˈvartn
Pracują za bardzo niskie wynagrodzenie.
Sie arbeiten für einen sehr niedrigen Lohn.
ziː ˈarbaitn fyːɐ ˈainən zeːɐ ˈniːdrɪgn loːn
Był niższy niż pozostali chłopcy.
Er war kleiner als die anderen Jungen.
eːɐ vaːɐ ˈklainɐ als diː ˈandərən ˈjʊŋən
Unikam produktów niskiej jakości.
Ich vermeide Produkte niedriger Qualität.
ɪç fεɐˈmaidə proˈdʊktə ˈniːdrɪgɐ kvaliˈtεːt
Kupiłem to za śmiesznie niską cenę.
Ich habe es spottbillig gekauft.
ɪç ˈhaːbə εs ˈʃpɔtbɪlɪç gəˈkauft
za najniższą cenę
zum niedrigsten Preis
tsʊm ˈniːdrɪçstn prais