ulica

Straße f

Proszę skręcić w pierwszą ulicę w lewo.
Gehen Sie die erste Straße links.
ˈgeːən ziː diː ˈeːɐstə ˈʃtraːsə lɪŋks
Spotkałem go na ulicy.
Ich habe ihn auf der Straße getroffen.
ɪç ˈhaːbə iːn auf deːɐ ˈʃtraːsə gəˈtrɔfn
Cała ulica była zaśmiecona papierami.
Auf der ganzen Straße lagen Papiere verstreut.
auf deːɐ ˈgantsn ˈʃtraːsə ˈlaːgn paˈpiːrə fεɐˈʃtrɔyt
Ulice były pełne ludzi.
Die Straßen waren voller Leute/voll von Leuten.
diː ˈʃtraːsn ˈvaːrən ˈfɔlɐ ˈlɔytə/fɔl fɔn ˈlɔytn
To jest po drugiej stronie ulicy.
Es ist auf der anderen Straßenseite.
εs ɪst auf deːɐ ˈandərən ˈʃtraːsnzaitə
Wydawało mu się, że pieniądze leżą na ulicy.
Er glaubte, dass das Geld auf der Straße liegt.
eːɐ ˈglauptəˌ das das gεlt auf deːɐ ˈʃtraːsə liːkt
Demonstranci wyszli na ulice.
Die Demonstranten sind auf die Straße gegangen.
diː demɔnˈstrantn zɪnt auf diː ˈʃtraːsə gəˈgaŋən
Mieszkamy przy ulicy ...
Wir wohnen in der... Straße.
viːɐ ˈvoːnən ɪn deːɐ... ˈʃtraːsə
dzieci ulicy
Straßenkinder n pl
ˈʃtraːsnkɪndɐ
ulica jednokierunkowa
Einbahnstraße f
ˈainbaːnʃtraːsə