gotować

kochen

Co gotujesz?
Was kochst du?
vas kɔxst duː?
Świetnie gotuje.
Sie kann wunderbar kochen.
ziː kan ˈvʊndɐbaːɐ ˈkɔxn
Gotuje się już?
Kocht es schon?
kɔxt εs ʃoːn?
Kolacja już się gotuje.
Das Abendessen wird schon gekocht.
das ˈaːbnt|εsn vɪrt ʃoːn gəˈkɔxt
Gotować 10 minut na wolnym ogniu.
10 Minuten köcheln lassen.
tseːn miˈnuːtn ˈkœçln ˈlasn
Wszystko się we mnie gotuje ze złości!
Ich koche vor Wut!
ɪç ˈkɔxə foːɐ vuːt!