ufać

(ver)trauen

Czy można mu zaufać?
Kann man ihm vertrauen?
kan man iːm fεɐˈtrauən?
Zaufaj mi!
Vertraue mir!
fεɐˈtrauə miːɐ!
W ogóle mi nie ufa.
Er hat zu mir kein Vertrauen.
eːɐ hat tsuː miːɐ kain fεɐˈtrauən
Ufamy sobie nawzajem.
Wir vertrauen uns.
viːɐ fεɐˈtrauən ʊns
Przyjaciele, do których ma największe zaufanie...
Freunde, denen er am meisten vertraut...
ˈfrɔyndəˌ ˈdeːnən eːɐ am ˈmaistn fεɐˈtraut