o

1(określa przedmiot, treść) um, von, über

O czym myślisz?
Woran denkst du?
voˈran dεŋkst duː?
O co mu chodzi?
Worum geht es ihm?
voˈrʊm geːt εs iːm?
Nie o to chodzi.
Darum geht es (hier) nicht.
daˈrʊm geːt εs (hiːɐ) nɪçt
O co się założysz?
Was gilt die Wette?
vas gɪlt diː ˈvεtə?
Chodzi o lasce.
Er geht am Stock.
eːɐ geːt am ʃtɔk
Jest oskarżony o morderstwo.
Er steht unter Mordanklage.
eːɐ ʃteːt ˈʊntɐ ˈmɔrt|anklaːgə
Wniosła pozew o rozwód.
Sie hat die Scheidung eingereicht., Sie hat den Scheidungsantrag gestellt.
ziː hat diː ˈʃaidʊŋ ˈaingəraiçtˌ ziː hat deːn ˈʃaidʊŋs|antraːk gəˈʃtεlt
Zapomnij o tym!
Vergiss es!
fεɐˈgɪs εs!
Dba o kondycję.
Er hält sich fit.
eːɐ hεːlt zɪç fɪt
O Boże!
Mein Gott!
main gɔt!
Poprosiłam go o pieniądze.
Ich habe ihn um Geld gebeten.
ɪç ˈhaːbə iːn ʊm gεlt gəˈbeːtn
Chodzi o kulach.
Er geht auf Krücken.
eːɐ geːt auf ˈkrʏkn
Proszę o ciszę!
Ruhe, bitte!
ˈruːəˌ ˈbɪtə!
O mały włos!
Ziemlich knapp!, Um ein Haar!
ˈtsiːmlɪç knap!ˌ ʊm ain haːɐ!
Nie ma o tym zielonego pojęcia.
Er versteht es so viel wie die Kuh vom Sonntag.
eːɐ fεɐˈʃteːt εs zoː fiːl viː diː kuː fɔm ˈzɔntaːk
Ubiega się o posadę...
Er bewirbt sich um eine Stelle...
eːɐ bəˈvɪrpt zɪç ʊm ˈainə ˈʃtεlə
pręt o długości 3 metrów
ein 3 Meter langer Stab
ain drai ˈmeːtɐ ˈlaŋɐ ʃtaːp

2(określa czas) um

Poszedłem spać o północy.
Ich ging um Mitternacht ins Bett.
ɪç gɪŋ ʊm ˈmɪtɐnaxt ɪns bεt
Obudził mnie o wpół do trzeciej.
Er hat mich um halb drei geweckt.
eːɐ hat mɪç ʊm halp drai gəˈvεkt
Ruszamy o świcie.
Wir brechen bei Tagesanbruch auf.
viːɐ ˈbrεçn bai ˈtaːgəs|anbrʊx auf

3(w porównaniach) um

Jestem o dwa lata starszy.
Ich bin zwei Jahre älter.
ɪç bɪn tsvai ˈjaːrə ˈεltɐ
Ceny wzrosły o 5%.
Die Preise sind um 5 % gestiegen.
diː ˈpraizə zɪnt ʊm fʏnf gəˈʃtiːgn
o wiele lepszy
viel besser
fiːl ˈbεsɐ