przynieść

bringen, holen

Przyniósłbyś mi szklankę?
Kannst du mir ein Glas holen?
kanst duː miːɐ ain glaːs ˈhoːlən?
Przynieść panu/pani krzesło?
Soll ich Ihnen einen Stuhl holen?
zɔl ɪç ˈiːnən ˈainən ʃtuːl ˈhoːlən?
Kto przyniósł te kwiaty?
Wer hat die Blumen mitgebracht?
veːɐ hat diː ˈbluːmən ˈmɪtgəbraxt?
Przynieś! (komenda dla psa)
Apport!
aˈpɔrt!
Ich rozmowy przyniosły efekty.
Ihre Verhandlungen/Gespräche führten zu Ergebnissen.
ˈiːrə fεɐˈhandlʊŋən/gəˈʃprεːçə ˈfyːɐtn tsuː εɐˈgeːpnɪsn
To nie przyniosło żadnego zysku.
Es hat keinen Gewinn eingebracht.
εs hat ˈkainən gəˈvɪn ˈaingəbraxt
Przynosisz mi wstyd.
Du machst mir Schande.
duː maxst miːɐ ˈʃandə
Przyniosłem ci mały prezent.
Ich habe dir ein kleines Geschenk gebracht.
ɪç ˈhaːbə diːɐ ain ˈklainəs gəˈʃεŋk gəˈbraxt
Ten amulet przyniósł mi szczęście.
Dieses Amulett brachte mir Glück.
ˈdiːzəs aˈmulεt ˈbraxtə miːɐ glʏk
Ile to przyniesie (zysku)?
Wie viel wirft das ab?
viː fiːl vɪrft das ap?
Pozwoliłem sobie przynieść...
Ich erlaubte mir... mitzubringen.
ɪç ˈεɐlauptə miːɐ... ˈmɪttsʊbrɪŋen
To przynosi mu zaszczyt.
Das macht ihm alle Ehre.
das maxt iːm ˈalə ˈeːrə
przynieść owoce
Früchte tragen
ˈfrʏçtə ˈtraːgn