pora

Zeit f

Do tej pory mieliśmy szczęście.
Bis jetzt haben wir ziemliches Glück gehabt.
bɪs jεtst ˈhaːbn viːɐ ˈtsiːmlɪçəs glʏk gəˈhaːpt
Przyszedłem nie w porę?
Komme ich ungelegen?
ˈkɔmə ɪç ˈʊngəleːgn?
Przyszedł pan/Przyszła pani trochę nie w porę.
Sie kommen ein bisschen ungelegen.
ziː ˈkɔmən ain ˈbɪsçən ˈʊngəleːgn
Zadzwoniła nie w porę.
Sie hat zu ungelegener Stunde angerufen.
ziː hat tsuː ˈʊngəleːgənɐ ˈʃtʊndə ˈangəruːfn
Przyszedł w samą porę.
Er ist zur rechten Zeit gekommen.
eːɐ ɪst tsuːɐ ˈrεçtn tsait gəˈkɔmən
Pora wstawać.
Es ist Zeit aufzustehen.
εs ɪst tsait ˈauftsuʃteːən
O tej porze roku dni są krótsze.
In dieser Jahreszeit sind die Tage kürzer.
ɪn ˈdiːzɐ ˈjaːrəstsait zɪnt diː ˈtaːgə ˈkʏrtsɐ
Najwyższa pora, żeby poszedł do pracy.
Es ist höchste Zeit, dass er zur Arbeit geht.
εs ɪst ˈhøːçstə tsaitˌ das eːɐ tsuːɐ ˈarbait geːt
Przychodzisz w samą porę.
Du kommst wie gerufen.
duː kɔmst viː gəˈruːfn
pora deszczowa
Regenzeit f
ˈreːgntsait
od tego czasu/tej pory
seit der Zeit
zait deːɐ tsait
o dowolnej porze roku
zu jeder Jahreszeit
tsuː ˈjeːdɐ ˈjaːrəstsait